Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đến
nay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kinh
điển, triết học trong triết học, trí tuệ trong trí tuệ. Đạo học
đại sư Tiêu Thiên Thạch tiên sinh từng nói: « Dịch kinh »
từ không nhập có, từ giản nhập phồn, từ Vô Cực đến Thái
Cực, đến Âm Dương, đến Tứ Tượng, đến Bát Quái, đến
sáu mươi bốn quẻ, ba trăm tám mươi bốn hào, đến mức vô
tận chi tượng, vô tận số lượng, vô tận biến hóa, vô tận lý
lẽ, đều có thể thôi diễn được, từ sách vở đến thực tế. Từ
một bản mà có vạn khác biệt, từ vạn khác biệt mà hồi phục
thành một bản; một bản mà vô tận" (Tiêu Thiên thạch:
Đạo đức kinh thánh giải »). Không chỉ có như thế, Dịch
vẫn là căn nguyên văn minh mấy ngàn năm của Tàu, là
tổ của trăm nhà. Hai nhà Nho Đạo ảnh hưởng lớn nhất đến
văn hóa của Tàu, trong đó tư tưởng đều lấy Dịch là thể, chỉ
6
có pháp Dịch là khác mà thôi. Nho pháp Càn, Đạo pháp
Khôn. Trọng yếu của Dịch tại Càn Khôn, lấy Càn Khôn là
môn hộ. « Hệ từ thượng truyện » nói: "Càn Khôn là con
đường của Dịch. Càn, vật dương vậy; Khôn, vật âm. Âm
dương hợp Đức, mà có thể cương nhu. Lấy thể thiên địa để
soạn, lấy thông thần minh là đức; gọi tên vậy. Tạp mà
không quá, tra xét mà phân loại, suy Thế ý tà?". Nho pháp
Càn, Càn là quẻ thuần Dương, pháp Càn "Thiên Hành
Kiện", chủ "Không ngừng vươn lên", chủ đầu tiên, chủ
động, chủ trên, chủ cương, chủ mạnh, chủ tiến thủ, chủ tích
cực hành động, là học nhập thế; đạo pháp Khôn, Khôn là
quẻ thuần Âm, pháp Khôn "Địa thế Khôn", chủ "Hậu đức
tái vật", chủ về sau, chủ tĩnh, chủ dưới, chủ nhu, chủ yếu,
chủ thuận theo, chủ tiêu cực vô vi, công thành lui thân, là
học xuất thế. Cũng có thể nói là, học thuyết nho gia lấy quẻ
thứ nhất quẻ Càn trong Chu Dịch là điểm xuất phát của
mình, lập luận quẻ Càn có đặc tính tráng kiện, dùng cái này
để thôi diễn ra cách nhìn của bản thân đối với nhân sinh,
xã hội, quốc gia đến vạn sự vạn vật; mà Đạo gia lấy quẻ
Khôn là điểm xuất phát của mình, lập luận đặc tính hậu
đức của quẻ Khôn, dùng cái này thôi diễn ra cách nhìn của
mình đối với nhân sinh, xã hội, quốc gia đến vạn sự vạn
vật. Nhưng Càn Dương cực mà Âm sinh, thái cực mà
không, vật không thể cực, cực thì tất phản; Khôn Âm cực
mà Dương sinh, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào.
Nho Đạo tuy có lập luận khác biệt nhưng dị khúc mà đồng
công. "Tư tưởng hai nhà sở dĩ tương phản mà cuối cùng có
thể tương hợp, bất tận thông hồ Dịch , liền không thể
được vậy" (Tiêu Thiên Thạch: « Đạo Đức Kinh thánh giải
»). Cho đến hiện nay, một trong những trường đại học
quyền uy nhất —— Đại Học Thanh Hoa có khẩu hiệu là
7
"Không ngừng vươn lên", "Hậu đức tái vật" cũng xuất từ
quẻ từ của hai quẻ Càn Khôn trong « Chu Dịch », tức
"Thiên hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên" (quẻ
Càn), "Địa thế Khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật" (quẻ
Khôn). Ý vị: Trời (tức tự nhiên) vận động kiên cường kình
kiện, tương ứng ở đây, quân tử cần cương nghị kiên cường,
phẫn phát đồ cường; đại địa khí thế rắn chắc hoà thuận,
quân tử cần tăng dầy mỹ đức, che chở vạn vật". Không
ngừng vươn lên, hậu đức tái vật đã khái quát một cách sâu
sắc văn hóa Trung Quốc về quan hệ người đối với tự nhiên,
người và xã hội, người với người và phương pháp xử lý
biện chứng. Dân tộc Trung Hoa trải qua mấy ngàn năm
thời gian khảo nghiệm và hưng suy biến hóa, một mực có
thể vững chắc ngưng tụ cùng một chỗ, cũng bảo trì sinh cơ
và sức sống, cũng là sự khắc sâu nhận biết không phân ra.
Cổ có ba Dịch , "Liên sơn dịch", "Quy Tàng
Dịch", "Chu Dịch". Liên sơn dịch thuộc Thần Nông (cũng
có chỗ cho rằng thuộc Phục Hi), Quy Tàng Dịch thuộc
Hoàng đế, Chu Dịch thuộc Chu. Hai cái Dịch đầu đã thất
truyền, chỉ còn lại Chu Dịch, sau khi được Khổng Tử phát
dương quang đại mà càng tỏa ra ánh sáng lung linh. Chu
Dịch là một bộ trứ tác triết học đặc biệt khác biệt Lý,
Tượng, Số làm một thể. Tuy "Dịch vốn là một bộ
sách bói toán" (« Chu tử ngữ loại »), trong đó lại bao hàm
tư tưởng triết học thâm thúy, quẻ hình, quẻ hào từ đều thấm
sâu đạo lý triết học, sau khi được Khổng Tử (Khổng Tử
chủ yếu thêm vào Chu Dịch triết học "Thập dực", tức «
Thoán thượng truyện », « Thoán hạ truyện », « Tượng
thượng truyện », « Tượng hạ truyện », « Hệ từ thượng
truyện », « Hệ từ hạ truyện », « Văn ngôn truyện », « Tự
8
quẻ truyện », « Thuyết quẻ truyện », « Tạp quẻ truyện »),
Vương Bật, Chu Hi, Trình Di phát triển lên thành hệ thống
triết học hoàn chỉnh, bởi vậy sinh ra việc giải thích đại
nghĩa triết học của Chu Dịch là nội dung chủ yếu của "phái
Dịch lý". Mà trọng yếu của Chu Dịch là tại Lý, Tượng, Số,
chỗ kỳ lạ, diệu dụng đều ở Tượng Số. Không có Tượng Số,
Chu Dịch cũng sẽ không còn là Chu Dịch mà chỉ là một bộ
triết học phổ thông. Do đó, chỉ có "Dịch lý", "Tượng số"
tương hỗ vận dụng thì mới có thể phân biệt ý chính của
Chu Dịch. Nam Hoài Cẩn tiên sinh đã từng nói: "Lý,
Tượng, Số thông, là có thể biết biến, thông, đạt, tiên tri vạn
sự " (Nam Hoài Cẩn: « Dịch kinh tạp thuyết »). Lấy Dịch
lý mà nói, có thể nói, đều có các lý, lẽ phải chỉ có một đầu,
ngụy biện lại có ngàn đầu (Nam Hoài Cẩn, đọc « Dịch kinh
tạp thuyết »). Chính như « Hệ từ truyện » nói, "Người gặp
là người, biết (trí) giả gặp gọi là biết (trí)". Nhưng mà Chu
Dịch Tượng Số lại là khoa học, khoa học chỉ có phân chia
chân lý và sai lầm.
Mị lực của Chu Dịch ở chỗ khắc sâu tính triết lý,
tính triết lý của Chu Dịch lại bám vào quẻ biến hóa vô
cùng, mà quẻ biến hóa lại căn cứ vào số nghiêm mật thôi
diễn. Do đó, là một bộ trứ tác triết học bác đại tinh thâm,
trong Chu Dịch còn bao hàm hệ thống triết học khác mà nó
không có lấy Tượng, Số làm yếu tố căn bản đặc biệt khác
biệt để thôi diễn. « Hệ từ thượng truyện » có giải thích ở
nội dung "Đại Diễn số lượng". Từ nói: "Đại Diễn số lượng
năm mươi, dụng bốn mươi có chín. Phân đến là hai lấy
tượng hai, ghi một lấy tượng ba, tuyển bốn lấy tượng bốn
mùa, quy lẻ tại đỡ lấy tượng nhuận, ngũ tuế lại nhuận, cho
nên lại tìm rồi ghi. Thiên nhất hai, Thiên tam Địa bốn,
9
Thiên năm sáu, Thiên bảy Địa tám, Thiên chín Địa mười.
Số trời năm, số năm, hào năm tương đắc mà đều có hợp.
Thiên số hai mươi lăm, số ba mươi, phàm số thiên địa năm
mươi có năm. Cái này cho nên thành biến hóa mà hành quỷ
thần". Đây là thôi diễn đối với Chu Dịch thi thệ, nhưng cụ
thể đoán quẻ như thế nào thì không có nói rõ. Kỳ thật, cổ
kim Dịch học đại sư đều tinh thông tượng số và thệ pháp.
Khổng Tử và truyền nhân Chu Dịch Lương Khâu Chúc,
Đinh tướng quân, Mạnh Hỉ và Tây Hán Tiêu Duyên Thọ,
Kinh Phòng đều vì giỏi dự đoán mà danh lưu sử sách. Chỉ
lấy Khổng Tử làm thí dụ, Khổng Tử về già rất thích Chu
Dịch, thường yêu thích không rời tay, đọc Dịch
biên Tam Tuyệt, còn nói "Giả ta mấy năm, nếu là, ta tại
Dịch thì nho nhã vậy" ý nói là, lại cho thời gian mấy
năm, liền có thể đem Chu Dịch dung hội quán thông.
Không chỉ có như thế, Khổng Tử còn thường tự bói. «
Khổng Tử gia ngữ hảo hảo » có ghi chép tình huống Khổng
Tử tự bói. Nguyên văn như sau:
Khổng Tử thường tự bói, quẻ Bí, tư lự bất bình. Tử
Trương Tiến nói: "Thầy nghe bốc được quẻ Bí, cát vậy.
Mà sắc mặt phu tử lại bất bình, sao vậy?" Khổng Tử nói:
"Ly tà. Tại Chu Dịch, dưới núi có lửa gọi là Bí, không phải
quẻ chính sắc"
Ý là Khổng Tử thường tự mình xem quẻ. Có một lần
xem được quẻ Bí, sắc mặt trở nên rất khó coi, dáng vẻ rất
không cao hứng. Đệ tử của Khổng Tử là Tử Trương thấy
vậy bèn hỏi: "Ta nghe nói xem bói được quẻ Bí là mười
phần may mắn. Lão sư, sắc mặt ngài vì sao lại không cao
hứng vậy?". Khổng Tử trả lời: "Vì nó chệch ý ta. Tại « Chu
10
Dịch », dưới núi có lửa gọi là quẻ Bí, không phải quẻ
nghiêm nghị". Quẻ Bí, nội Ly ngoại Cấn, « Thoán từ » viết:
"Văn minh lấy dừng lại", nói cách khác nội Ly minh mà
ngoại Cấn dừng lại. Khổng Tử vốn định hành đạo tại thiên
hạ, không gặp được quẻ Càn long mà lại được quẻ Bí, dừng
lại lấy « thơ », « sách », cho nên không cao hứng. Cái ví
dụ này chứng tỏ, Khổng Tử lúc tuổi già học Dịch rồi cực
kỳ coi trọng việc xem quẻ.


MC LC
PHN I: KIN THỨC CĂN BẢN LỤC HÀO ĐOÁN
DƯƠNG TRẠCH PHONG THY..............................21
Tiết 1: Dương trạch tường thuật tóm lược...................21
Một, Dương trạch khí sắc và họa phúc.....................24
Hai, Hình dạng dương trạch và họa phúc .................25
Ba, Dương trạch cát thủy và họa phúc......................29
Bốn, Hình nhà khí tượng và báo hiệu cát hung ........33
Tiết 2: Dương trạch tọa hướng.....................................38
Tiết 3: Bí quyết Lục hào xem dương trạch..................46
Tiết 4: Phương pháp ứng dụng Lục hào xem dương
trạch..............................................................................55
Một, Hàm nghĩa của hào vị.......................................55
Hai, Vận dụng Nguyệt kiến ......................................57
Ba, Vận dụng hào Thế và hào Ứng...........................59
Bốn, Quẻ xếp sáu mươi tư tượng, Quái phân mười hai
cung...........................................................................63
18
Tiết 5: Lục thân đoán dương trạch...............................66
Một, Hàm nghĩa của lục thân lâm quái cung............66
Hai, Hàm nghĩa của lục thân lâm hào vị...................68
Ba, Hàm nghĩa của lục thân lâm địa chi ...................70
Bốn, Tổng hợp phán đoán lục thần và lục thân lâm
hào vị.........................................................................71
Năm, Hàm nghĩa của quẻ hào vượng, suy, động, tĩnh
&

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

  • Mã sản phẩm: BQTP PT DT
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 400.000đ


Sản phẩm cùng loại

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 5QUYỂN I: KỸ PHÁP NHẤT QUẺ ..

250.000đ

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán

Dịch Đoán Thiên Cơ - Quỷ Cốc Thần Toán[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 288000 Giá bán tại Kho Sa..

288.000đ

..

Thuật Xem Phong Thủy Theo Phong Cách Á Đông

Thuật Xem Phong Thủy Theo Phong Cách Á Đông

Thuật Xem Phong Thủy Theo Phong Cách Á Đông[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 95000 Giá bán tại Kh..

95.000đ

Phong Thủy Vạn Sự

Phong Thủy Vạn Sự

Phong Thủy Vạn Sự[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 140000 Giá bán tại Kho Sách Quý:109000.vnd S..

140.000đ

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Bìa Cứng) Giá Bìa: 150000 Giá bán tại Kho Sách Quý:139000.vnd Số Trang:71..

150.000đ

Bói Kiều (Tái Bản 2018)

Bói Kiều (Tái Bản 2018)

Bói Kiều (Tái Bản 2018) Giá Bìa: 60000 Giá bán tại Kho Sách Quý:48000.vnd Số Trang:272 Tác ..

60.000đ

Thẩm Thị Dịch Học Huyền Không Học (Tập 3) (Bìa Cứng)

Thẩm Thị Dịch Học Huyền Không Học (Tập 3) (Bìa Cứng)

Thẩm Thị Dịch Học Huyền Không Học (Tập 3) (Bìa Cứng)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 245000 Giá ba..

245.000đ

Quyết Địa Tinh Thư Lập Hướng - Tổng Hợp Tinh Hoa Địa Lý Phong Thủy Trân Tàng Bí Ẩn

Quyết Địa Tinh Thư Lập Hướng - Tổng Hợp Tinh Hoa Địa Lý Phong Thủy Trân Tàng Bí Ẩn

Quyết Địa Tinh Thư Lập Hướng - Tổng Hợp Tinh Hoa Địa Lý Phong Thủy Trân Tàng Bí Ẩn[Sách mới bản g..

420.000đ

Phong Thủy - Đem Lại Sức Sống Cho Bạn

Phong Thủy - Đem Lại Sức Sống Cho Bạn

Phong Thủy - Đem Lại Sức Sống Cho Bạn[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 98000 Giá bán tại Kho Sác..

98.000đ

Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn Phong Thủy

Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn Phong Thủy

Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn Phong Thủy Giá Bìa: 120000 Giá bán tại Kho Sách Quý:65000.vnd Số Tr..

120.000đ

Tìm Hiểu & Ứng Dụng Phong Thủy

Tìm Hiểu & Ứng Dụng Phong Thủy

Tìm Hiểu & Ứng Dụng Phong Thủy[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 80000 Giá bán tại Kho Sách Quý:..

80.000đ

4 cuốn Lục Hào của Vương Hổ Ứng Lão Sư

4 cuốn Lục Hào của Vương Hổ Ứng Lão Sư

Lục Hào Tật Bệnh Dự Trắc HọcCách phán đoán bệnh tật của Vương lão sư là căn cứ vào sinh khắc trong q..

1.000.000đ

Tầm long điểm huyệt qua hình ảnh

Tầm long điểm huyệt qua hình ảnh

Tầm long điểm huyệt qua hình ảnh[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 216000 Giá bán tại Kho Sách Qu..

216.000đ

Thẻ từ khóa: chu dịch, bát quái, trận pháp, phong thủy, dương trạch, lý kế trung, pdf

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây