Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Lục Hào Tượng Giải - An Hạ

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Đọc thử tại:

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/Lục-hào-tượng-giải-demo.pdf

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

1

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................10

CHƯƠNG I: ĐẠI TƯỢNG - QUẺ TƯỢNG – QUẺ TÊN...................................11

Tiết 1: Càn cung Bát Quái tượng ............................................................11

Càn cung: Bát Thuần Càn (lục xung)...................................................11

Càn cung: Thiên Phong Cấu................................................................17

Càn cung: Thiên Sơn Độn ...................................................................22

Càn cung: Thiên Địa Bĩ (lục hợp) ........................................................29

Càn cung: Phong Địa Quán.................................................................37

Càn cung: Sơn Địa Bác........................................................................41

Càn cung: Hỏa Địa Tấn (du hồn).........................................................47

Càn cung: Hỏa Thiên Đại Hữu (quy hồn)............................................50

Tiết 2: Đoài cung Bát Quái tượng...........................................................53

Đoài cung: Bát Thuần Đoài (lục xung) ................................................53

Đoài cung: Trạch Thủy Khốn (lục hợp) ...............................................59

Đoài cung: Trạch Địa Tụy....................................................................64

Đoài cung: Trạch Sơn Hàm.................................................................71

Đoài cung: Thủy Sơn Kiển...................................................................76

Đoài cung: Địa Sơn Khiêm..................................................................80

Đoài cung: Lôi Sơn Tiểu Quá (du hồn)................................................84

Đoài cung: Lôi Trạch Quy Muội (quy hồn)..........................................89

Tiết 3: Ly cung Bát Quái tượng...............................................................93

Ly cung: Bát Thuần Ly (lục xung)........................................................93

Ly cung: Hỏa Sơn Lữ...........................................................................97

Ly cung: Hỏa Phong Đỉnh .................................................................103

Ly cung: Hỏa Thủy Vị Tế ...................................................................108

Ly cung: Sơn Thủy Mông ..................................................................113

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

3

Ly cung: Phong Thủy Hoán...............................................................119

Ly cung: Thiên Thủy Tụng (du hồn)..................................................123

Ly cung: Thiên Hỏa Đồng Nhân (quy hồn)........................................128

Tiết 4: Chấn cung Bát Quái tượng........................................................131

Chấn cung: Bát Thuần Chấn (lục xung).............................................131

Chấn cung: Lôi Địa Dự (lục hợp).......................................................136

Chấn cung: Lôi Thủy Giải ..................................................................139

Chấn cung: Lôi Phong Hằng..............................................................143

Chấn cung: Địa Phong Thăng............................................................146

Chấn cung: Thủy Phong Tỉnh............................................................152

Chấn cung: Trạch Phong Đại Quá (du hồn) ......................................156

Chấn cung: Trạch Lôi Tùy (quy hồn).................................................160

Tiết 5: Tốn cung Bát Quái tượng ..........................................................168

Tốn cung: Bát Thuần Tốn (lục xung).................................................168

Tốn cung: Phong Thiên Tiểu Súc ......................................................172

Tốn cung: Phong Hỏa Gia Nhân........................................................176

Tốn cung: Phong Lôi Ích ...................................................................180

Tốn cung: Thiên Lôi Vô Vọng (lục xung)...........................................184

Tốn cung: Hỏa Lôi Phệ Hạp ..............................................................187

Tốn cung: Sơn Lôi Di (du hồn) ..........................................................191

Tốn cung: Sơn Phong Cổ (quy hồn)..................................................196

Tiết 6: Khảm cung Bát Quái tượng.......................................................201

Khảm cung: Bát Thuần Khảm (lục xung)...........................................201

Khảm cung: Thủy Trạch Tiết (lục hợp) .............................................206

Khảm cung: Thuỷ Lôi Truân..............................................................211

Khảm cung: Thủy Hỏa Ký Tế.............................................................216

Khảm cung: Trạch Hỏa Cách.............................................................221

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

4

Khảm cung: Lôi Hỏa Phong...............................................................226

Khảm cung: Địa Hỏa Minh Di (du hồn).............................................230

Khảm cung: Địa Thủy Sư (Quy hồn) .................................................235

Tiết 7: Cấn cung Bát Quái tượng ..........................................................241

Cấn cung: Bát Thuần Cấn (lục xung).................................................241

Cấn cung: Sơn Hỏa Bí (lục hợp)........................................................249

Cấn cung: Sơn Thiên Đại Súc ............................................................257

Cấn cung: Sơn Trạch Tổn..................................................................264

Cấn cung: Hỏa Trạch Khuê ...............................................................268

Cấn cung: Thiên Trạch Lý..................................................................273

Cấn cung: Phong Trạch Trung Phu (du hồn).....................................280

Cấn cung: Phong Sơn Tiệm (quy hồn) ..............................................284

Khôn cung Bát Quái tượng...................................................................288

Khôn cung: Bát Thuần Khôn (lục xung) ............................................288

Khôn cung: Địa Lôi Phục (lục hợp)....................................................291

Khôn cung: Địa Trạch Lâm................................................................294

Khôn cung: Địa Thiên Thái (lục hợp) ................................................299

Khôn cung: Lôi Thiên Đại Tráng (lục xung).......................................303

Khôn cung: Trạch Thiên Quái ...........................................................308

Khôn cung: Thủy Thiên Nhu (du hồn)...............................................312

Khôn cung: Thủy Địa Tỉ (quy hồn) ....................................................315

CHƯƠNG II: LỤC THẦN TƯỢNG ...............................................................319

Một, Thanh Long ..................................................................................320

1, Thanh Long Lâm Quan quỷ...........................................................320

2, Thanh Long lâm Phụ mẫu.............................................................321

3, Thanh Long lâm Huynh đệ............................................................321

4, Thanh Long lâm Thê tài ................................................................321

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

5

5, Thanh Long lâm Tử tôn ................................................................321

6, Thanh Long kết hợp Ngũ hành.....................................................321

Hai, Chu Tước.......................................................................................323

l, Chu Tước Lâm Quan quỷ ...............................................................323

2, Chu Tước lâm Phụ mẫu................................................................324

3, Chu Tước lâm Huynh đệ...............................................................324

4, Chu Tước lâm Thê tài ...................................................................324

5, Chu Tước lâm Tử tôn....................................................................324

6, Chu Tước phối hợp Ngũ hành ......................................................325

Ba, Câu Trần .........................................................................................327

l, Câu Trần lâm Quan quỷ .................................................................327

2, Câu Trần lâm Phụ mẫu .................................................................328

3, Câu Trần lâm Huynh đệ................................................................328

4, Câu Trần lâm Thê tài.....................................................................328

5, Câu Trần lâm Tử tôn.....................................................................329

6, Câu Trần kết hợp Ngũ hành .........................................................329

Bốn, Đằng Xà ........................................................................................330

1, Đằng Xà Lâm Quan quỷ ................................................................330

2, Đằng Xà lâm Phụ mẫu ..................................................................331

3, Đằng Xà lâm Huynh đệ .................................................................331

4, Đằng Xà lâm Thê tài......................................................................333

5, Đằng Xà lâm Tử tôn......................................................................333

6, Đằng Xà kết hợp Ngũ hành...........................................................333

Năm, Bạch Hổ.......................................................................................335

1, Bạch Hổ lâm Quan quỷ.................................................................335

2, Bạch Hổ lâm Phụ mẫu ..................................................................336

3, Bạch Hổ lâm Huynh đệ.................................................................336

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

6

4, Bạch Hổ lâm Thê tài......................................................................336

5, Bạch Hổ lâm Tử tôn......................................................................336

6, Bạch Hổ kết hợp Ngũ hành ..........................................................337

Sáu, Huyền Vũ ......................................................................................338

l, Lâm Quan quỷ................................................................................338

2, Huyền Vũ lâm Phụ mẫu................................................................338

3, Huyền Vũ lâm Huynh đệ...............................................................339

4, Huyền Vũ lâm Tài .........................................................................339

5, Huyền Vũ lâm Tử tôn ...................................................................339

6, Huyền Vũ kết hợp Ngũ hành ........................................................340

Lục thần trùng điệp..............................................................................355

CHƯƠNG III: LỤC THÂN TƯỢNG ..............................................................365

Phụ mẫu hàm nghĩa .............................................................................365

Quan quỷ hàm nghĩa ............................................................................365

Huynh đệ hàm nghĩa ............................................................................366

Thê tài hàm nghĩa.................................................................................366

Tử tôn hàm nghĩa.................................................................................366

Lục thân hỗ hóa....................................................................................367

Phụ mẫu hỗ hóa ...............................................................................367

Quan quỷ hỗ hóa..............................................................................368

Thê tài hỗ hóa...................................................................................368

Tử tôn hỗ hóa...................................................................................369

Huynh đệ hỗ hóa..............................................................................369

CHƯƠNG IV: HÀO TƯỢNG.......................................................................371

Hào tượng ............................................................................................371

Hào vị....................................................................................................373

Hào Thiên .........................................................................................373

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

7

Hào Nhân..........................................................................................374

Hào Địa.............................................................................................374

Hào vị chia nhỏ.................................................................................379

CHƯƠNG V: LÝ TÀNG TƯỢNG..................................................................384

Tượng của Du hồn................................................................................385

Tượng của Quy hồn..............................................................................389

Tượng của Tiến thần ............................................................................393

Tượng của Thoái thần ..........................................................................397

Tượng của Tuần không.........................................................................402

Tuần không định nghĩa và ngụ ý ......................................................402

Tượng của Tuần không.....................................................................405

Tượng của Nguyệt phá.........................................................................410

Tượng của Tam hợp cục.......................................................................416

Tượng của Bán hợp cục........................................................................421

Tượng của Lục xung .............................................................................424

Tượng của Phi phục..............................................................................431

Tượng của Tam hình ............................................................................435

Tượng của Phản ngâm .........................................................................439

Tượng của Phục ngâm..........................................................................445

Tượng tàng trong Sinh khắc .................................................................449

Cấp độ của Lực lượng Sinh khắc ......................................................449

Tượng tàng trong cấp độ lực lượng .................................................450

CHƯƠNG VI: MƯỜI HAI CUNG TRƯỜNG SINH TƯỢNG...........................455

CHƯƠNG VII: NHẬP THỦ PHÁP ................................................................467

Nhập thủ pháp .....................................................................................467

Tính tình ...............................................................................................467

Thân thể dung mạo ..............................................................................469

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

8

Một, hình thể ...................................................................................470

Hai, Đầu............................................................................................470

Ba, Tóc ..............................................................................................471

Bốn, Mặt...........................................................................................471

Năm, Tướng mạo .............................................................................471

Sáu, Mắt ...........................................................................................472

Bảy, Tai .............................................................................................472

Tám, Mũi ..........................................................................................473

Chín, Nhân trung ..............................................................................473

Mười, Miệng ....................................................................................473

Mười một, Râu.................................................................................474

Mười hai, Tay ...................................................................................474

Mười ba, Ngực .................................................................................475

Mười bốn, Lưng................................................................................475

Mười lăm, Vú....................................................................................475

Mười sáu, Bụng ................................................................................476

Mười bảy, Bụng dưới .......................................................................476

Mười tám, Eo ...................................................................................476

Mười chín, Mông..............................................................................477

Hai mươi, Hậu môn..........................................................................477

Hai mươi mốt, Bộ phận sinh dục......................................................477

Hai mươi hai, Đùi .............................................................................477

Hai mươi ba, Đầu gối........................................................................478

Hai mươi bốn, Chân .........................................................................478

Phán đoán hình thể..............................................................................479

Phán đoán chiều cao........................................................................479

Phán đoán dáng người gầy béo .......................................................481

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

9

Phán đoán màu da đen trắng...........................................................482

Phán đoán tướng mạo đẹp xấu........................................................482

PHỤ LỤC: ĐIỂM KHIẾU DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN.........................................486

Một, Dự đoán hôn nhân - Cát..............................................................486

Hai, Dự đoán hôn nhân - Hung.............................................................492

PHỤ LỤC II: ĐIỂM KHIẾU DỰ ĐOÁN SỰ NGHIỆP ......................................499

Một, Lợi cho sự nghiệp ........................................................................499

Hai, Bất lợi cho sự nghiệp ....................................................................504

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

10

LỜI NÓI ĐẦU

Lục hào bác đại tinh thâm không xa rời Lý Tượng. Lý

là gốc để luận đoán cát hung, bắt đầu kết thúc xu hướng của

sự việc. Tượng là tưởng tượng, vô biên vô chừng, dùng để

luận đoán chi tiết sự việc, hoa mỹ cuốn hút. Tượng ở mọi

nơi, mọi khía cạnh của Lục hào nhưng nó lại không phải là

bất biến trong mọi tình huống, có những tượng hoàn toàn

trái ngược trong mỗi tình huống khác nhau. Nên khi vận

dụng Tượng, đừng quá câu chấp, cũng đừng quá thần thánh

hóa, hãy để trí tưởng tượng của bản thân bay bổng nhưng

cũng cần kết nối với thực tế sự việc để áp dụng Tượng.

Trong quá trình chắt lọc kiến thức từ nhiều sách, thấy

được Tượng nằm rải rác khắp nơi, nay xin tổng hợp lại để

mọi người có được cái nhìn rõ nét nhất về Tượng.

Lục hào tượng rất nhiều, chủ yếu được phân ra bảy

phương diện: (1). Đại tượng. ⑵, Hào tượng. ⑶, Lục thần

tượng. ⑷, Lục thân tượng. ⑸, Quẻ tượng. ⑹, Lý tàng tượng.

⑺, Trường sinh mười hai cung tượng.

Hy vọng kiến thức tổng hợp này sẽ giúp các Dịch hữu

nghiên cứu sâu hơn về Lục hào, có những bước đột phá

trong luận đoán và nghiên cứu.

Ngày Bính Dần, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

An Hạ./.

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

11

CHƯƠNG I: ĐẠI TƯỢNG - QUẺ TƯỢNG – QUẺ

TÊN

Tiết 1: Càn cung Bát Quái tượng

Càn cung: Bát Thuần Càn (lục xung)

Tổng quan: Quái từ rất tốt, nhưng thực tế là quẻ Lục

xung, cũng không thấy tốt (tượng có hùng tâm bừng bừng).

Quẻ toàn hào dương, có tượng kiên cường, dương cương chi

khí đủ nhất, biểu tượng cho cơ quan chính phủ, công an kiểm

sát, tòa án. Tượng có nhân vật, sự vật cương chính. Có thiên

tượng, rộng rãi vô ngần, bao trùm vạn vật.

Dịch kinh Chân tủy – Lục hào Tượng giải An Hạ

12

Quẻ tượng: Nội ngoại đều là quẻ Càn. Bát Thuần

Càn, là cao lớn, là tượng thiên ngoại hữu thiên, cao lại thêm

cao. Sáu hào đều là dương, dương là cường tráng, cho nên

quẻ có hào từ là "Thiên Hành Kiện, quân tử không ngừng

vươn lên". Trên trái đất không có gì có thể cao hơn so với

Thiên, cho nên dùng Càn để biểu thị cao lớn, vì vậy mà gọi

là Càn là Thiên.

Lục hào tượng: Thế tại hào sáu. Hào sáu là trời, lâm

Phụ Mẫu, Phụ Mẫu cũng chủ Thiên, cho nên đem hợp Bát

Thuần Càn thành tên. Hào Thế là mộ khố của Quan quỷ, dự

đoán quan vận, Quan quỷ là chức vụ, chính là muốn nắm

quyền nơi tay. Dự đoán tâm tình, Thế là quỷ khố, trong lòng

còn có phiền não. Dự xem tài vận, Tài lâm hào hai. Tài vật

đầy nhà. Dự đoán hôn nhân, bình thường không thích gặp

lục xung, bởi vì lục xung chủ tán. Nhưng quẻ này Càn là

tròn, trong nhà có Thê tài, thì biểu thị gia đình hoàn mỹ. Dự

đoán phong thuỷ, hào Phụ là điện thờ, quỷ nhập trong mộ,

chính là biểu thị sắp đặt Thần vị, bởi vì Càn bản thân có ý

tứ thần phật.

Ví dụ 1-1: Ngày Ất Sửu tháng Mùi, một người đàn

ông dự đoán sự nghiệp.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Lục Hào Tượng Giải - An Hạ

  • Mã sản phẩm: LHTG-AH
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc HọcNội dung..

200.000đ 250.000đ

Tượng Số Kinh Dịch - Thiết Bản Thần Số (Cẩm Nang Dự Trắc Tối Linh)

Tượng Số Kinh Dịch - Thiết Bản Thần Số (Cẩm Nang Dự Trắc Tối Linh)

Tượng Số Kinh Dịch - Thiết Bản Thần Số (Cẩm Nang Dự Trắc Tối Linh) Giá Bìa: 259000 Giá bán tại ..

259.000đ

Kinh Dịch Trọn Bộ (Tái Bản)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Tái Bản)

Kinh Dịch Trọn Bộ (Tái Bản)[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 230000 Giá bán tại Kho Sách Quý:19..

230.000đ

Lục Hào Tài Vận Bí Pháp-tác giả Bỉnh Nhiên- An Hạ dịch

Lục Hào Tài Vận Bí Pháp-tác giả Bỉnh Nhiên- An Hạ dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Tác giả: Giả Bỉnh NhiênDịch giả: An Hạ..

250.000đ

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian

Xuất Linh Thông Thần Định Càn Khôn - Hóa Giải Vận Hạn Dân Gian Giá Bìa: 180000 Giá bán tại Kho ..

180.000đ

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 5QUYỂN I: KỸ PHÁP NHẤT QUẺ ..

250.000đ

Lục Hào Hôn Nhân và Mang Thai Bí Pháp

Lục Hào Hôn Nhân và Mang Thai Bí Pháp

Bản đọc thử + mục lục:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/Luchaohonnhanmangthai-demo.pdfMục LụcCHƯƠNG ..

250.000đ

Lục Hào Bảo Điển - Vương Hổ Ứng- An Hạ dịch

Lục Hào Bảo Điển - Vương Hổ Ứng- An Hạ dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Lục Hào Bảo Điển - Vương Hổ Ứng ..

250.000đ

Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch Số[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 97000 Giá bán tại Kho Sách Quý:74000.vnd Số T..

97.000đ

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình Nhiên

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình Nhiên

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình NhiênMỤC LỤCMỞ ĐẦU............................................

250.000đ

Luận Bàn Dịch Học

Luận Bàn Dịch Học

Luận Bàn Dịch Học[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 125000 Giá bán tại Kho Sách Quý:103000.vnd S..

125.000đ

Dịch Học Tổng Quan Trong Cách Đối Nhân Xử Thế

Dịch Học Tổng Quan Trong Cách Đối Nhân Xử Thế

Dịch Học Tổng Quan Trong Cách Đối Nhân Xử Thế[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 60000 Giá bán tại ..

60.000đ

Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

Đọc thử tại pdf:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/chu-dich-nhat-quai-da-doan-nhap-mon-ly-ke-trung.pd..

250.000đ

Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch Số Giá Bìa: 198000 Giá bán tại Kho Sách Quý:174000.vnd Số Trang:Bìa cứng Tác G..

198.000đ

Thẻ từ khóa: lục hào, tượng giải, an hạ

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây