Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 12 Khai giảng ngày 10-9-2023 (Thực Chiến luận Vận Hạn)

Chi tiết khóa học tại đây: Khóa học Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Trung Cấp

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Khâm Thiên Cửu Tử - Đồng Nhân Thập Bát Hạng -Khâm Thiên Tứ Hóa - Thái Minh Hồng

Link đọc thử :

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/khosachquy_com_dong-nhan-thap-bat-hang-thuong-thai-minh-hong.pdf

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU 12
PHẦN 1
HỒI TƯỞNG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM TỬ VI LỤC HUYỀN KINH MẠCH 37
Khâm Thiên Môn Đẩu Số Vật Ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Thai Nội, Thai Ngoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Ngươi Sinh Năm Nào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Phép Bài Bố Tinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Khái Niệm Tứ Hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Ý Nghĩa Chủ Yếu Của Tứ Hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Thập Nhị Cung Vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Cung Tinh Tượng Tam Tài Học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Hà Đồ Lạc Thư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Bàn Về Tháng Nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Lịch, Lịch Pháp Và Sách Lịch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Khâm Thiên Môn Bí Quyết Tam Thống Đồ . . . . . . . . . . . . . . .91
CHƯƠNG 2: TỨ HÓA LƯU LẠC GIANG HỒ . . . . . . . . . . . . . . . .94
Tứ Hóa Cần Phải Biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Tứ Hóa Ứng Dụng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Tứ Hóa Luận Vận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tính Chất Kỹ Xảo Luận Mệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Tứ Hóa Luận Mệnh Pháp Tắc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
PHẦN 2
CỔ NGUYỆT CHIẾU KIM TRẦN
CHƯƠNG 1: TINH MỆNH TINH CHIÊM LƯỢC THUYẾT DUYÊN
KHỞI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Khâm Thiên Môn Tứ Tuyệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Tinh Tượng Cùng Với Vận Mệnh Cá Nhân . . . . . . . . . . . . . .151
Thần Ta Ở Đâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Kim Dạ Tinh Ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Tử vi Đẩu số - Ngươi Đang Nơi Đâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
CHƯƠNG 2: ĐỒNG NHÂN THẬP BÁT TƯỚNG . . . . . . . . . . . .158
Thiên Văn Địa Lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
ĐỆ NHẤT LOẠI: TỬ VI TINH CHÍ TÔN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Tử Vi Duyên Khởi <Nhất> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Phương Thức Luận Mệnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Tử Vi Duyên Khởi <Nhị> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Cúi Xuống Xem Phép Đất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Sự Truyền Thừa Của Sinh Mệnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Tử Vi Duyên Khởi <Tam> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Tử Vi Duyên Khởi <Tứ>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Tử Vi Luận Mệnh Pháp Yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
ĐỆ NHỊ LOẠI: DUYÊN VỚI MỆNH THIÊN CƠ TINH . . . . . . . .192
Thiên Cơ Duyên Khởi <Nhất> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Luận Mệnh Phương Thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Thiên Cơ Duyên Khởi <Nhị> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Thiên Cơ Bí Nghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Ứng Dụng Thiên Cơ Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
ĐỆ TAM LOẠI: NHẬT THĂNG NHẬT LẠC - THÁI DƯƠNG TINH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Thái Dương Duyên Khởi <Nhất> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Thái Dương Tinh Ứng Dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Thái Dương Duyên Khởi <Nhị> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
ĐỆ TỨ LOẠI: DUYÊN ĐỊNH GIÁ THÚ - VŨ KHÚC TINH . . . .226
Vũ Khúc Duyên Khởi <Nhất> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Vũ Khúc Duyên Khởi <Nhị> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Đặc Sắc Của Vũ Khúc Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Vũ Khúc Duyên Khởi <Tam> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Ứng Dụng Vũ Khúc Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
ĐỆ NGŨ LOẠI: PHÚC Ở CHÚNG SINH - THIÊN ĐỒNG TINH 246
Quan Hệ Của Sinh Nhân Với Quái Tượng . . . . . . . . . . . . . . .251
Số Giải Đồng Lương Phương Trình Thức . . . . . . . . . . . . . . .258
Ứng Dụng Thiên Đồng Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
ĐỆ LỤC LOẠI: PHÚC ẤM ÂN TRẠCH - LIÊM TRINH TINH .274
Phân Giải Hóa Khí Viết Tù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Tù Diễn Tứ Mã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Thuyết Minh Liêm Trinh Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Ứng Dụng Liêm Trinh Tinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
KHÂM THIÊN MÔN TỬ VI LỤC HUYỀN KINH MẠCH . . . . .292
PHẦN 3: GIẢI ĐỘC MỆNH LÝ
PHƯƠNG TRÌNH THỨC
CHƯƠNG 1: ĐỊA LINH NHÂN KIỆT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Khởi Nguyên Phong Thủy Học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Đẩu Số Dương Trạch Cần Biết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Luận Mệnh Thực Vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Phú Hữu Lai Tự Trạch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Sinh Ở Nhà Giàu Có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Ta Vốn Phú Hào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Gả Vào Nhà Phú Hào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
Nhập Chủ Phú Hào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Không Còn Là Phú Hào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
CHƯƠNG 2: TỬ VI HOA NỞ HẠNH LÂM VIÊN - TRUNG Y .339
Sao Còn Là Vì Sao Kia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Nguyệt Kiến Tạng Tượng Y Học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
Y Mệnh Đồng Nguyên Luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Tử Phủ Bệnh Lý Thân Luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
Nhận Thức Về Hỏa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Khâm Thiên Cửu Tử - Đồng Nhân Thập Bát Hạng -Khâm Thiên Tứ Hóa - Thái Minh Hồng

  • Mã sản phẩm: KHTMDNTBH-T
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Đẩu số luận mệnh - Tử Vân

Đẩu số luận mệnh - Tử Vân

File đọc thử: http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/dau-so-luan-menh.pdfTrích đoạn trong sách: Tử ..

250.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Thuật Đăng Hạ Tập 1

Tử Vi Đẩu Số - Thuật Đăng Hạ Tập 1

Tử Vi Đẩu Số - Thuật Đăng Hạ Tập 1[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 228000 Giá bán tại Kho Sách ..

228.000đ

[PDF miễn phí]Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số - 672 Tượng giảng nghĩa- Lương Nhược Du

[PDF miễn phí]Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số - 672 Tượng giảng nghĩa- Lương Nhược Du

THUỘC VỀ PHI TINH PHÁI(TINH DIỆU GIẢNG NGHĨA)Phi tinh luận mệnh chủ yếu là dung 18 sao.Phi tinh luậ..

Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 -cách cục thiên-từ tăng sinh

Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 -cách cục thiên-từ tăng sinh

Đây là cuốn Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích-Tâp 2 tiếp nối của tập 1http://khosachquy.com/sach-tu-vi..

250.000đ

Hà Lạc Bắc Phái tập 1 - Tung Hoành Lục  - Sở  Thiên Vân Khoát

Hà Lạc Bắc Phái tập 1 - Tung Hoành Lục - Sở Thiên Vân Khoát

Mục LụcLỜI NÓI ĐẦU 5PHẦN 1: BẮC PHÁI TỬ VI ĐẨU SỐĐỒ TẬPCHƯƠNG 1: KHAI MỞ QUAN NIỆM 16CHƯƠNG 2: THẬP ..

250.000đ

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển

Tử Vi Đẩu Số - Kinh Điển[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 180000 Giá bán tại Kho Sách Quý:15900..

180.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

250.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh

Tử Vi Đẩu Số - Giải Đoán Hạn Bệnh[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 109000 Giá bán tại Kho Sách Q..

109.000đ

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người

Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa Khảo Luận Vận Thế Đời Người[Sách mới bản gốc] Giá Bìa: 150000 Giá bán ..

150.000đ

Khai quán nhân Tử vi đẩu số -Thượng + Hạ ( 2 sách)-Phương Ngoại Nhân - Tân Hà Lạc Phái

Khai quán nhân Tử vi đẩu số -Thượng + Hạ ( 2 sách)-Phương Ngoại Nhân - Tân Hà Lạc Phái

Bản đọc thử tại đây:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/tu_vi_dau_so_khai_quan_nhan_phuong_ngoai_n..

500.000đ

Thẻ từ khóa: tử vi đẩu số, tứ hóa, khâm thiên, khâm thiên môn, khâm thiên cửu tử, đồng nhân thập bát hạng

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 12 Khai giảng ngày 10-9-2023 (Thực Chiến luận Vận Hạn)

Chi tiết khóa học tại đây: Khóa học Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Trung Cấp

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

250.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

250.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

250.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

200.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

250.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

250.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

250.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

250.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây