Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây

khóa học tứ hóa nội truyền


  • Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

Đọc thử tại pdf:

http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/chu-dich-nhat-quai-da-doan-nhap-mon-ly-ke-trung.pdf

Mục Lục
Tự ..........................................................................................................2
Chương I: Dịch và Âm Dương Ngũ Hành – Kiến thức căn bản Bát quái
Lục hào ................................................................................................12
Tiết 1: Kiến thức căn bản về Dịch ......................................................12
Tiết 2: Kiến thức căn bản về Âm dương! ...........................................18
Tiết 3: Kiến thức căn bản về Ngũ Hành..............................................22
Tiết 4: Thiên can ...............................................................................26
Tiết 5: Địa chi....................................................................................31
Tiết 6: Can chi sinh khắc chế hóa hình xung hợp hại..........................33
Tiết 7: Can chi Ngũ Hành vượng suy..................................................41
Tiết 8: Kiến thức căn bản về Bát Quái................................................54
Một, Dịch có Thái Cực, là sinh Lưỡng Nghi ....................................54
Hai, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái ..............55
Ba, Tượng của Bát Quái ................................................................57
Bốn, Bát Quái vạn vật loại tượng...................................................61
Năm, Quái vị.................................................................................79
Sáu, Hào vị....................................................................................80
Bảy, Sáu mươi bốn quẻ.................................................................83
Tám, Phân loại quẻ .......................................................................88
Chín, quẻ tượng và lý số, thời không.............................................91
Mười, truyền thuyết liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư .........................98
Chương II: Lên quẻ như thế nào........................................................104
Tiết 1: Phương pháp lên quẻ bằng thời gian....................................105
Tiết 2: Các phương pháp lên quẻ ngẫu nhiên ..................................108
Một, Phương pháp lên quẻ bằng tên...........................................108
Hai, Phương pháp lên quẻ bằng số..............................................108
7
Ba, Phương pháp lên quẻ bằng màu sắc......................................109
Bốn, Phương pháp lên quẻ bằng phương vị ................................110
Năm, Phương pháp lên quẻ bằng thanh âm ................................110
Sáu, Phương pháp lấy vật lên quẻ ...............................................111
Tiết 3: Phương pháp gieo quẻ.........................................................112
Một, gieo quẻ như thế nào .........................................................112
Hai, Lập quẻ như thế nào............................................................114
Tiết 4: An lục thân...........................................................................124
Tiết 5: An Thế Ứng..........................................................................126
Chương III: Tượng của các yếu tố trong quẻ......................................142
Tiết 1: Tin tức của quẻ tượng, quẻ tên ............................................143
Tiết 2: Tin tức hào vị hào tượng ......................................................158
Một, Hào vị.................................................................................158
Hai, Hào tượng ...........................................................................159
Tiết 3: Tin tức lục thân ....................................................................162
Một, Hào Phụ mẫu......................................................................162
Hai, Hào Quan quỷ......................................................................163
Ba, Hào Huynh đệ .......................................................................164
Bốn, Hào Thê tài .........................................................................165
Năm, Hào Tử tôn ........................................................................166
Tiết 4: Lục thân kéo dài...................................................................168
Tiết 5: Lục thân thông biến .............................................................173
Tiết 6: Tin tức về Lục thần...............................................................178
Lục thần phối phương vị và Ngũ Hành.........................................178
Phương pháp phối Lục thần với quẻ hào.....................................178
Một, Thanh Long.........................................................................179
Hai, Chu Tước .............................................................................180
8
Ba, Câu Trần ...............................................................................180
Bốn, Đằng Xà ..............................................................................181
Năm, Bạch Hổ.............................................................................181
Sáu, Huyền Vũ ............................................................................182
Lục thần và lục thân phối hợp: ....................................................183
Lục thần tinh nghĩa —— Thanh Long...........................................184
Lục thần tinh nghĩa —— Chu Tước..............................................187
Lục thần tinh nghĩa —— Câu Trần...............................................189
Lục thần tinh nghĩa —— Đằng Xà................................................190
Lục thần tinh nghĩa —— Bạch Hổ ...............................................192
Lục thần tinh nghĩa —— Huyền Vũ..............................................194
Tiết 7: Tin tức về tam lệnh và nạp âm Ngũ Hành .............................197
Một, Tin tức tam lệnh .................................................................197
Hai, Ngũ Hành nạp âm ................................................................214
Tiết 8: Tin tức vượng suy ................................................................220
Tiết 9: Tin tức Động tĩnh .................................................................222
Một, Ngụ ý kéo dài của hào minh động .......................................222
Hai, Ngụ ý kéo dài của hào Ám động ...........................................223
Ba, Ngụ ý kéo dài của hào tĩnh ....................................................224
Bốn, Độc tĩnh độc phát ...............................................................225
Tiết 10: Tin tức về hào biến.............................................................226
Tiết 11: Tin tức của Quái cung.........................................................228
Tiết 12: Tin tức của sinh khắc xung hợp ..........................................230
Tiết 13: Tin tức về Không vong........................................................238
Tiết 14: Tin tức về Nguyệt phá ........................................................244
Tiết 15: Tin tức về Mộ khố ..............................................................248
Tiết 16: Tin tức về Quái thân...........................................................252
9
Tiết 17: Phản ngâm phục ngâm.......................................................254
Một, Quẻ phản ngâm..................................................................254
Hai, Hào phản ngâm ...................................................................255
Ba, Tượng phản ngâm cát hung ..................................................257
Bốn, Phục ngâm..........................................................................257
Tiết 18: Du hồn Quy hồn.................................................................262
Tiết 19: Lục hào tin tức topol ..........................................................264
Tiết 20: Tin tức Địa chi Ngũ Hành....................................................266
Chương IV: Nguyên lý đoán quẻ cơ bản ............................................294
Tiết 1: Dụng thần, Nguyên thần, Kỵ thần, Cừu thần.........................295
Một, Dụng thần ..........................................................................295
Hai, Nguyên thần ........................................................................297
Ba, Kỵ thần .................................................................................298
Bốn, Cừu thần.............................................................................299
Tiết 2: Dụng thần lưỡng hiện ..........................................................300
Một, Cái gì gọi là Dụng thần lưỡng hiện ......................................300
Hai, Nguyên tắc lấy Dụng khi Dụng thần lưỡng hiện....................300
Tiết 3: Phi thần, phục thần..............................................................304
Một, Khái niệm về phi thần, phục thần .......................................304
Hai, Quan hệ sinh khắc giữa phi phục thần..................................306
Ba, Phục thần hữu dụng và vô dụng ............................................306
Tiết 4: Tiến thần, thoái thần............................................................308
Một, Khái niệm về Tiến thần, thoái thần .....................................308
Hai, Điều kiện và thời cơ Tiến thoái.............................................309
Tiết 5: Nguyên lý chuyển đổi Dụng thần..........................................312
Chương V: Phương pháp và quy tắc đoán quẻ cơ bản ......................318
Tiết 1: Đoán cát hung thành bại ......................................................318
10
Một, Phương pháp dự đoán tượng số Bát Quái ..........................318
Hai, Lục hào đoán pháp...............................................................332
Tiết 2: Đoán ứng kỳ.........................................................................340
Một, Bát Quái tượng số đoán pháp.............................................340
Hai, Lục hào đoán pháp...............................................................341
Tiết 3: Quy tắc đoán quẻ.................................................................362
Chương VI: Hàm nghĩa và ứng dụng của Thần sát .............................412
Một, Các Thần sát thường dùng......................................................413
Hai, Hàm nghĩa và ứng dụng của Thần sát.......................................427
Chương VII: Phân loại kỹ pháp và ví dụ đoán quẻ..............................434
Tiết 1: Đoán quẻ tài vận..................................................................436
Tiết 2: Đoán quẻ hôn nhân .............................................................456
Tiết 3: Xem bệnh tật và tổn thương tai nạn.....................................470
Một, Xem bệnh tật......................................................................470
Hai, Xem tai nạn tổn thương.......................................................487
Tiết 4: Xem kiện cáo .......................................................................496
Tiết 5: Xem sự nghiệp .....................................................................510
Tiết 6: Xem xe cộ ............................................................................522
Tiết 7: Xem phong thủy nhà............................................................524
Một, Tình trạng và hoàn cảnh tự nhiên của ngôi nhà...................524
Hai, Tình trạng cát hung của ngôi nhà .........................................526
Chương VIII: Giới thiệu vắn tắt kỹ pháp một quẻ đa đoán và nhiều quẻ
đoán 1................................................................................................534
Tiết 1: Cách dùng một quẻ đa đoán ................................................534
Tiết 2: Giới thiệu vắn tắt kỹ pháp cao cấp một quẻ đa đoán............538
Một, Tam phi ..............................................................................538
Hai, Phi hào ................................................................................538
Ba, Phi cung ................................................................................538
11
Bốn, Phi số..................................................................................539
Năm, Bát Quái phối mười hai cung .......................................539
Sáu, Sử dụng đại tiểu vận............................................................539
Bảy, Một quẻ đoán chung thân ...................................................540
Tám, Một quẻ đa đoạn ví dụ .......................................................541
Tiết 3: Nhiều quẻ đoán một việc .....................................................566

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt

Chu Dịch nhất quái đa đoán nhập môn - Lý Kế Trung

  • Mã sản phẩm: LHNQDDNM
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 250.000đ


Sản phẩm cùng loại

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình Nhiên

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình Nhiên

Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ- Giả Bình NhiênMỤC LỤCMỞ ĐẦU............................................

250.000đ

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

Lục hào nhất quái đa đoán điểm khiếu-Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 5QUYỂN I: KỸ PHÁP NHẤT QUẺ ..

250.000đ

Lục Hào Quan Vận Bí Pháp

Lục Hào Quan Vận Bí Pháp

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU......................

250.000đ

Cổ thệ chân thuyên-tiến giai thiên-lục hào cổ bốc tập 5  - Chu Thần Bân

Cổ thệ chân thuyên-tiến giai thiên-lục hào cổ bốc tập 5 - Chu Thần Bân

Kế từ chương 41 Chu thân bân đặt tên sách là Tiến giai thiên nó là tiêp theo của 4 tập lục hào cổ bố..

250.000đ

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học-Vương Hổ Ứng - Trần Phương Dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc HọcNội dung..

200.000đ 250.000đ

Lục Hào Tài Vận Bí Pháp-tác giả Bỉnh Nhiên- An Hạ dịch

Lục Hào Tài Vận Bí Pháp-tác giả Bỉnh Nhiên- An Hạ dịch

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Tác giả: Giả Bỉnh NhiênDịch giả: An Hạ..

250.000đ

LỤC HÀO KINH TẾ DỰ TRẮC HỌC-Vương Hổ Ứng-Trần Phương dịch

LỤC HÀO KINH TẾ DỰ TRẮC HỌC-Vương Hổ Ứng-Trần Phương dịch

Giá 200k số trang 367 trang mua sách xin vui lòng inboxLục Hào Kinh Tế Dự Trắc Học hay gọi nôm na là..

200.000đ 250.000đ

Lục Hào Hôn Nhân và Mang Thai Bí Pháp

Lục Hào Hôn Nhân và Mang Thai Bí Pháp

Bản đọc thử + mục lục:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/Luchaohonnhanmangthai-demo.pdfMục LụcCHƯƠNG ..

250.000đ

Tăng San Bốc Dịch Bình Thích- Vương Hổ Ứng

Tăng San Bốc Dịch Bình Thích- Vương Hổ Ứng

Mua sách liên hê FB: https://www.facebook.com/chiennguyen.2612Tăng San Bốc Dịch Bình ThíchTăng San B..

220.000đ 250.000đ

LỤC HÀO QUÁI LỆ THUYẾT CHÂN - Vương Hổ Ứng

LỤC HÀO QUÁI LỆ THUYẾT CHÂN - Vương Hổ Ứng

Lục Hào Quái Lệ Thuyết Chân là một tác phẩm về dự đoán lục hào có tính toàn diện và hệ thống hơ..

200.000đ 250.000đ

Lục hào cổ bốc tổng luận thiên-tập 4 Chu Thần Bân

Lục hào cổ bốc tổng luận thiên-tập 4 Chu Thần Bân

tiếp theo các tập 1-2-3 đây là tập 4 cũng là tập cuối..

250.000đ

Tăng San Bốc Dịch Bình Quẻ-quyển Hạ - Chu Thần Bân

Tăng San Bốc Dịch Bình Quẻ-quyển Hạ - Chu Thần Bân

Tăng San Bốc Dịch Bình Quẻ-quyển Hạ - Chu Thần BânĐọc thử tại đây:http://khosachquy.com/pdf-doc-thu/..

200.000đ

Lục Hào Bệnh Tai Bí Pháp-Giả Bỉnh Nhiên

Lục Hào Bệnh Tai Bí Pháp-Giả Bỉnh Nhiên

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU...   5CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN TAI HỌA NGOÀI Ý MUỐN........ 11Tiế..

250.000đ

Chu dịch nhất quái đa đoán tinh giải- Lý Kế Trung

Chu dịch nhất quái đa đoán tinh giải- Lý Kế Trung

LỜI NÓI ĐẦU Lật dở điển tịch lịch sử văn hóa, văn hóa thuật số tinh quang xán lạn, lộ đầy vẻ lạ. K..

250.000đ

Thẻ từ khóa: Chu Dịch Nhất quái đa đoán nhập môn, lý kế trung, sách lục hào, pdf, lục hào, kinh dịch, quái dịch,

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Nội Truyền khóa 14 Khai giảng 23-6-2024 (Thực Chiến luận Vận Hạn + Luận Mệnh Cao cấp)

Khóa học gồm 2 phần tổng 30 buổi mỗi buổi 2 tiếng học phí 7600k
Phần 1: Luận Vận Hạn bằng Phi Cung (15 buổi)

Phần 2: Luận Mệnh bằng Tự Hóa và Phi cung (15 buổi)

Phản hồi của học viên đã học các khóa đã học: Phản hồi của học viên

Liên hệ để mua sách nhanh nhất

Add facebook tôi để cập nhật sách mới nhanh nhất hoặc yêu cầu mua sách trực tiếp:

https://www.facebook.com/chiennguyen.2612

Để học tử vi Miễn Phí hãy tham gia nhóm:
https://www.facebook.com/groups/hoc.tu.vi.mien.phi

Hoặc zalo của tôi: 0946886286 để vào lớp học "Nhập Môn Tứ Hóa"Tính năng

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

[PDF miễn phí ]Tử vi đẩu số - Tứ hóa thực chiến sơ cấp-Chiến Nguyễn

Đây là cuốn sách nhỏ do tác giả Chiến Nguyễn viết nhằm cung cấp một số ví dụ thực tế cho các học viê..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

[KHÓA HỌC TỬ VI] Tử vi đẩu số Tứ hóa sơ trung cấp - Chuyên Nghiệp

Nội dung:-Học tứ hóa sơ cấp cho người từ chưa biết gì về tử vi  đến những người nghiên cứu tứ h..

3.800.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  1 ngày 29-4-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 1 ngày 29-4-2023

1. Các môn phái Tử Vi2. Luận lá số Tử Vi như thế nào cho đúng3. Kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa - Xuyến ..

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Đẩu số Hộ Pháp - Ông Phúc Dụ

Chương 1:Tử Vi ĐẩuSố giải nghi 3Bài 1:Tử Vi Đẩu Số có thể luận đoán vận mệnh của người phương Tây đư..

350.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  2 ngày 8-6-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 2 ngày 8-6-2023

1. CHU LÃO SƯ CHU THANH HÀ HỆ PHÁI ................................ 4 2. TỪ TĨNH QUAN LÃO SƯ ........

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  3 ngày 20-7-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 3 ngày 20-7-2023

1. PHƯƠNG NGOẠI NHÂN LÃO SƯ 4 2. TỪ TĂNG SINH, LƯƠNG NHƯỢC DU, TẦN AN NAM LÃO SƯ ....... 10 3. THÁ..

Tứ Hóa và Cuộc Sống số  4 ngày 5-9-2023

Tứ Hóa và Cuộc Sống số 4 ngày 5-9-2023

1. PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA BẮC PHÁI ............... 4 2. VÍ DỤ LUẬN MỆNH BẰNG HÀ LẠC BẮC P..

Tứ hóa và cuộc sống số 5

Tứ hóa và cuộc sống số 5

1. CỘNG NGHIỆP ......... 4 2. LUẬN TỬ VI THEO KHÂM THIÊN TỨ HÓA VIỆT NAM ............. 8 3. LUẬN T..

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Dụng Thần- Tứ Hóa Bắc Phái

Download tài liệu tại đây : Dụng Thần Tứ Hóa Bắc PháiNắm chắc Dụng Thần mới có thể tiến sâu đượ..

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

Tứ hóa và Cuộc Sống số 6

1. THÁI ĐIỂU TÂM KINH ................. 4 2. SƯ ĐỒ HỘI NGỘ ............................. 13 3. HAI..

Tính năng

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Chu dịch bát quái và trận pháp phong thủy dương trạch + Âm trạch (2 tập)- Lý Kế Trung

Từ khi Phục Hi họa quẻ, Văn vương diễn dịch đếnnay, « Dịch kinh » đã được xem là kinh điển trong kin..

400.000đ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

Đẩu số chính nhãn - Ông Phúc Dụ

 Tử vi đẩu số là một trong hai môn mệnh thuật lớn lưu truyền từ xa xưa của Trung Quốc. Nhưng ..

350.000đ

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Phi Tinh-Đạo Tàng Phi Mật-Lương Nhược Du

Đây là cuốn sách của Lương lão sư bao gồm nhiều thủ pháp và tâm pháp của Lương phái..

300.000đ

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử vi đẩu số luận tài vận-Hứa Vĩnh An

Tử Vi Đẩu Số Luận Tài Vận Thư thái để “Giải mã bí mật vận thế của con người”. Mọi người ai cũng m..

350.000đ

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Đẩu số luận Cầu Tài-Tử Vân

Vận dụng đẩu số để đàm luận Mệnh lý, trong lá sốngoài cung Mệnh (Thân) ra còn có mười một cung vị kh..

350.000đ

Truyền thuyết về những con số

Truyền thuyết về những con số

Sách này thuộc thể loại năng lượng số ..

170.000đ

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

[PDF MIỄN PHÍ] Đẩu số tinh thành tập 1- Phần 1-Đại Đức Sơn Nhân- Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội

Thiên hỏa đồng nhân hôị được lập ra với mục đích dịch sách huyền học và cung cấp miến phí cho cộng đ..

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

[PDF MiỄN PHÍ] Khâm Thiên Tứ Hóa Nội Truyền Sơ Cấp

Đây là một phần cơ bản sơ cấp của kiến thức Khâm Thiên Tứ Hóa do tôi là Chiến Nguyễn fb Chiến Nguy..

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Bản tính tinh diệu tập 2- Thẩm Trừng Vũ - học trò đại sư Tử Vân

Sách dầy 450 trangMục lụcGIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ..............................................3LỜI NÓI..

350.000đ

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Tử vi đẩu số Mệnh Lý Học tập 1- Lệnh Đông Lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU................................................................ 3CHƯƠNG I: KHÁI N..

350.000đ

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 1 - Trịnh Mục Đức

Đoán Vận 1- Trịnh Mục Đức là trường phái hoa sơn tứ hóa số trang 386..

250.000đ

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 2 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái hoa sơn..

300.000đ

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục Đức

Đoán vận 3 - Trịnh Mục ĐứcTứ hóa phái Hoa Sơn..

300.000đ

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

FREE: Nhận ngay khóa học -Tứ hóa thực chiến sơ cấp .Click Vào đây để vào lớp

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí

Nhóm Khâm Thiên Tứ Hóa nhận luận giải lá số tử vi miễn phí,nhận luận giải tại đây